سرویس های میزبانی ایران

ارسباران

100 مگابایت فضا و 1 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین - موقعیت ایران
با سرعت بالاتر در دسترسی شبکه
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی

هیرکان

200 مگابایت فضا و 2 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین - موقعیت ایران
با سرعت بالاتر در دسترسی شبکه
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی

توران

500 مگابایت فضا و 3 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین - موقعیت ایران
با سرعت بالاتر در دسترسی شبکه
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی

زاگرس

1 گیگابایت فضا و 5 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین - موقعیت ایران
با سرعت بالاتر در دسترسی شبکه
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی

حرا

2 گیگابایت فضا و 6 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین - موقعیت ایران
با سرعت بالاتر در دسترسی شبکه
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی

خلیج فارس

3 گیگابایت فضا و 10 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین - موقعیت ایران
با سرعت بالاتر در دسترسی شبکه
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی